Demans Hastası Aysel Tuğluk’un Hapishanede Tutulması İnsan Haklarına Aykırıdır

Hapishaneler gerek zamanında ve düzenli tedaviye erişememeleri, gerek kalabalık ve hijyenik olmayan ortamlarda tutulmaları, gerekse yetersiz beslenme koşulları bakımından hayatını tek başına idame ettiremeyen birçok engelli ve ağır hasta mahpus için işkenceye dönüşmektedir. Hayatını tek başına idame ettiremeyen bir mahpusun bu koşullarda kapatılması hukuka aykırıdır. Anayasa’nın 17. maddesi, hapishanede tutulan mahpusların içinde bulunduğu şartların insan onuruna yakışır bir şekilde olmasını da koruma altına almaktadır. İnfazın yönteminin ve infaz sürecindeki davranışların, mahpusları, özgürlükten mahrum kalmanın doğal sonucu olan kaçınılmaz elem seviyesinden daha fazla sıkıntılı veya eziyetli bir duruma sokmaması gerekir.

Demans hastası olan Aysel Tuğluk’un hapishanede tutulması insan haklarına aykırıdır. Demans; hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri etkileyen bir grup semptomu tanımlar. Demans tek bir hastalık değildir, doğrudan günlük yaşam aktivitelerini etkiler ve henüz başından itibaren hayatını tek başına idame ettirememeye neden olabilmektedir. Hapishane koşullarında kapatılma demans hastalığını daha ileri seviyelere taşıyabilme riski arz eder.1 Aysel Tuğluk hastalığı nedeniyle tahliye kararı verilmesine rağmen yargılandığı başka bir davadan hükümlü olduğu için hapishanede tutulmaya devam ediyor.

Cezanın infazının çeşitli sebeplerle ertelenmesine ilişkin hususlar 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un (CGTİHK) 16, 17 ve 17/A maddelerinde düzenlenmiş olup hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi anılan kanunun 16. maddesinde ve Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’ün (CGTİHT) 54. maddesinde düzenlenmektedir.  CGTİK madde 16 f. 1’ e göre, akıl hastalığı grubunda olan demans tanısı konulmuş mahpusların cezalarının infazı, infaza başlanmadan, infaza başlandıktan sonra ya da infaz sırasında, iyileşmeden sonraya bırakılır ve mahpus iyileşinceye kadar TCK madde 57’de belirtilen sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınır. Demans infazın geri bırakılmasını gerektirecek hastalıklar arasındadır.2

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği olarak hasta ve engelli mahpusların dil, din, ırk, cinsel yönelim, etnik köken ve siyasi görüşüne bakılmaksınız, sağlık durumları dikkate alınarak cezanın infazının geriye bırakılması hakkına erişebilmesi gerektiğini savunuyoruz. Bu kapsamda hapishanede hayatını tek başına idame ettiremeyecek olan Aysel Tuğluk’un cezasının infazının bir an önce geri bırakılması için başta Adalet Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumlara çağrıda bulunuyoruz.

 

1Sağlık Kurulunda Demans 

2Demansın Hukuki Boyutları