Çalışma Alanlarımız

Tematik Alanlarımız

Tematik alanlar, CİSST’in savunuculuk ve izleme faaliyetlerinin merkezinde yer almaktadır. Özel ihtiyaçları olan mahpus gruplarını ve bu ihtiyaçları görünür kılmak amacıyla oluşturulan tematik alanlar, farklı alanlarda çalışan sivil toplum örgütlerini de hapishane alanında mobilize etmektedir.

Mevcut durumda, dernek bünyesinde 11 tematik alan bulunmaktadır. Bu tematik alanlar LGBTİ, çocuk, kadın, sağlık, engelli, yabancı, öğrenci, genel, yaşlı, ağırlaştırılmış müebbet ve işçi’dir. Tematik alan temsilcilerinin görev tanımları ve yürüttükleri faaliyetler aşağıdaki gibidir:

 • Tematik alan kapsamındaki faaliyetleri yürütmek,
 • Mahpuslarla mektuplaşmak,
 • İnsan hakları başvuruları yapmak,
 • Bilgi edinme başvuruları yapmak,
 • Tematik alan bloğunu yürütmek,
 • CİSST/TCPS veri tabanına veri girişi yapmak,
 • Alanına dair haber taraması yapmak ve bilgi üretmek,
 • Alanıyla ilgili yazı ve ihtiyaç duyulan diğer materyalleri hazırlamak ve gerek duyulduğunda sunum yapmak,
 • Alanındaki sivil toplum örgütleri (STÖ), kurum ve yapılarla iş birliği yürütmek,
 • Yılda bir atölye çalışması düzenlemek,
 • Projenin takibi ve alınan bilgilerin dağıtılabilmesi için koordinasyon ekibinin kendisinden talep ettiği bilgi ve belgeleri hazırlamak/ sunmak,
 • Aylık proje toplantılarına katılım sağlamak ve çalışmalara ilişkin aylık bilgilendirme raporu hazırlamak,

Tematik alan temsilcileri her yıl alanlarıyla ilgili olarak en az bir (1) toplantı düzenlemekle görevlidirler. Bu toplantılarda, tematik alan yürütücüleri gündeme almak istedikleri konu ve kampanyalar hakkında katılımcıları bilgilendirir ve onlardan gündem önerilerini toplar. Bu toplantılarda temel hedef gönüllülük veya farklı şekillerde dernekle ilişki kurmuş insanların ve ilgili sivil toplum örgütlerinin sürece aktif katılımını sağlamak ve planlanan kampanya, program ve aktivitelerin etkisini arttırmaktır. Bu toplantılarda bilgi ve deneyim paylaşımı sonrasında planlanan sürece dair iş bölümü yapılır. Ayrıca, tematik alan temsilcilerinden bu toplantı dışında iki tematik alan toplantısına daha katılmaları beklenir. Bunlar dışındaki toplantılara katılım gönüllülük temelindedir.